Samarbetspartner - Leader Lundaland

Uppåkra Arkeologiska Center bedriver ett brett upplagd satsning på utveckling av den publika och pedagogiska verksamheten. Satsningen har stöd från och tillämpar den sk Leader-metoden. Finansieringen kommer till allra största delen från EU. Från forntid till framtid pågår från mars 2018 till senhösten 2019.

Från forntid till framtid

Forntid möter framtid genomförs huvudsakligen på plats i Uppåkra. Genomförandet förutsätter ett nära samarbete med Science Village Scandinavia AB och Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. De utåtriktade aktiviteterna ska stärka varandra så att synergier uppstår vilket leder till att alltfler från identifierade målgrupper väljer att besöka båda Uppåkra såväl som Science Village. Huvudfokus ligger på Uppåkra och vi utgår från platsens komparativa fördelar – historien och det arkeologiska fyndmaterialet. I samarbete med Science Village har vi identifierat en nyskapande skärningspunkt mellan forntid och framtid. Hela satsningen syftar till att skapa en än mer attraktiv publik verksamhet i Uppåkra. Forskning och vetenskap utgör den självklara utgångspunkten varför samarbete med Lunds Universitet (Institutionen för arkeologi och Antikens historia) och Historiska Museet vid Lund är av central betydelse. Den enskilde besökarens upplevelser ska vara så positiva att hon/han vill återkomma. Med hjälp av Forntid möter framtid– ska Uppåkra bli en av landets främsta besöksmål med relevans för arkeologi. Pedagogisk- och teknisk förnyelse i samverkan med vetenskaplig forskning ger goda förutsättningar för detta. Erfarenheter, kompetens och befintliga nätverk inom Uppåkra Arkeologiska Center gör det realistiskt att nå uppställda mål.

Innehållet i aktiviteterna utgör en bred meny av innovativa satsningar som syftar till att i särskilt stor utsträckning nå grundskolans mellanstadium, barnfamiljer och turister från 55 år och uppåt. Aktiviteterna kan karaktäriseras på följande vis:

  • Digital plattform för lärande och vägledning till samtliga aktiviteter
  • Citizen science (medborgarforskning), besökaren inspireras till att söka ny kunskap
  • Arkeologiskt observatorium – interaktiv studiomonter för säker publik utforskning och dokumentation av arkeologiska fynd
  • Utveckling av egen plattform för augmented och virtual reality
  • och ESS – analys av fynd
  • Skapa möjligheter för design & konst att inspireras av fyndmaterialet
  • Samarbete med den lokala besöksnäringen så att de ökande besöksströmmarna kan tas tillvara


Forntid möter framtid
kommer att aktivt samarbeta med det lokala näringslivet i syfte att dra fördel av det ökande antalet besökare och den allt större uppmärksamhet som Uppåkra har fått på senare och kommer att få framöver. Det gäller företag inom besöksnäringen och det gäller inom kulturella- och kreativa näringar.

Projektledare är Sindre Magnusson. Han har lång erfarenhet av nyskapande och innovativa publika och pedagogiska satsningar inom kulturarv- och natur i Skåne.