Utgrävningar 2022

Under september månad 2022 genomförs utgrävningar i regi av studenter vid Lunds Universitet.

September 2022

Utgrävningen är förlagd till två olika områden, det ena  vald utifrån de geofysiska undersökningarna utförda av Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospectation and Virtual Archaeology, tolkade av Manuel Gabler (NIKU i Norge) inom ramarna för hans avhandling. Fokus för utgrävningen var en potentiell byggnad (hus nr 7). I ett första skede skedde så kallad matjordsarkeologi, där studenterna finkammade matjorden som plöjts i generationer. Den andra utgrävningen är en så kallad seminariegrävning, där master-och kandidatstudenter gräver inom ramarna för sina kurser. Området har grävts sedan 2013. Ugnar från järnåldern och lämningar från stenålder (så tidiga som 13000 år gamla!) har påträffats här.

För mer information om utgrävningarna kontakta Mats Roslund mats.roslund@ark.lu.se

Framtidens arkeologiska undersökningar

Potentialen att hitta nya fynd i form av byggnader, gravar och olika föremål från när och fjärran är stor. 99% av platsen återstår att grävas ut. Vi vet ungefär hur omfattande bosättningen har varit då ett område med en radie på 5 kilometer genomsökts med metalldetektorer, geofysiska undersökningar och andra metoder för att mäta bl.a. fosfathalten i jorden.

Modern arkeologi  går mer och mer ut på att ”gräva utan spade”. De geofysiska undersökningsmetoderna blir allt effektivare. Genom bland annat markradar, flygfoto, infraljus och magnetometer kan man röntga av arkeologiska lämningar och få fram vad som döljer sig i jorden. Detta är bra metoder med stora fördelar; man förstör inte de arkeologiska lämningarna och det blir billigare att undersöka dem. Vår uppfattning är att för att hitta svaren i Uppåkra utan att förstöra kulturlagren mer än absolut nödvändigt och samtidigt få avgörande svar på frågor, bör både modern och traditionell arkeologi användas.

Finansiering och intresse

Den stora utmaningen är att hitta finansiering och vetenskapligt stöd till fler större utgrävningsprojekt. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet bedriver sedan 1996 en långsiktig verksamhet . Forskningsresultaten publiceras i serien Uppåkrastudier och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Arkeologiska undersökningar i olika format pågår, men uppordning och analys av redan framtagna fynd är också genomförd. Inom projektet ”Nyckeln till Uppåkra” läggs tusentals bilder på föremål ut på internet, tillsammans med rapporter från de tidigare utgrävningarna. Ni hittar information om detta och hela verksamheten på www.uppakra.lu.se. Där hittar ni också Uppåkrastudier i digitalt format.

Idag är det seminarieutgrävningarna, som ingår i arkeologiutbildningen på Lunds universitet, det återkommande inslaget. Samtidigt arbetar institutionens forskargrupp för att få donerade medel till en stor utgrävning av en hallbyggnad, det troliga residenset i Uppåkra, under projektnamnet ”Hallen på Höjden”. Institutionen samarbetar också med MAX IV och ESS för analyser av kulturlager och föremål med synkrotonljus.

Institutionen för arkeologi och antikens historia tar gärna emot intresseanmälningar från potentiella finansiärer som aktivt vill delta i det spännande arbetet med att ta fram och analysera de unika lämningarna. Det viktiga för framtidens Uppåkra är kontinuitet och långsiktighet. Detta gäller så väl besöksverksamheten, som fortsatta arkeologiska undersökningar och utställningar. Därför är samarbetet mellan Institutionen för arkeologi och antikens historia, Historiska Museet vid Lunds universitet och Uppåkra Arkeologiska Center viktigt.

Representerar du någon potentiell intressent som vill stödja de arkeologiska undersökningarna, hör av dig till oss: info@uppakra.se eller mats.roslund@ark.lu.se. Mer information kring hur man kan bidra med pengar till den publika och pedagogiska verksamheten som bedrivs av Uppåkra Arkeologiska Center finner du under ”Sponsring”.

Hitta på sidan